Υπηρεσίες

  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
  • Τρίμηνη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
  • Κατ' οίκον επίσκεψη
  • Παρακολούθηση Σακχάρου
  • Παρακολούθηση Γλυκοζ. Αιμοσφαιρίνης
  • Παρακολούθηση ελικοβακτηριδίου του πυρώλου
  • Παρακολούθηση Χοληστερίνης 

Άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες

  • Doppler αγγείων, κάτω άκρων
  • Holter αρτηριακής πίεσης
  • Καρδιογράφημα  


Ιατρείο